امتحان الكفاءة المهنية ثانوي شتنبر 2016


BAKKOU Mbarek  (Prof) [69 msg envoyés ]
Publié le :2016-09-11 20:34:30   Lu :1442 fois
Rubrique :Espace enseignants  
  • stars
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5examen d'aptitude professionnelle - lycée - septembre  (Suite...)<br><center>
<strong>Pour lire la suite de cet article,<br> <font size='4' color='#0000ff'>veuillez vous identifier</font><br> Ce message est accessible uniquement aux membres.</strong><BR>
<FORM method='POST' name='coduj' action='' >
Pseudo : <input name='pseudo_u' type='text' size='20' maxlength='45'style='background-color: #99ff00;color: #330000;font-size: 12 pt; font-weight: bold'><br>
Passe : <input name='passe_u' type='password' size='20' maxlength='45' style='background-color: #ffff99;color: #330000;font-size: 12 pt; font-weight: bold'><br>
<INPUT  name='Submit' type='BUTTON' value='Envoyer'  ONCLICK='syr(); appel()'>
</form><div id='tsna'></div><br><a href='https://www.marocagreg.com/space_c/form_ins.php'><font size='2'>Inscription</font></a><br><br><strong>Vous pouvez aussi vous inscrire et vous connecter avec :</strong><br>
<div style='width:360px; display:block; margin:1px; padding:2px; text-align:middle;text-decoration:none;cursor:hand; border:1px #494949 solid; background-color:#e8ffd7; box-shadow:0 1px 2px 0 #6f6757;'><a href='../connexion.php'><center><b>Connexion avec Facebook</b><br><img src='../images/icones/facebook.svg' width=36px height=36px></a></center></a></div><div style='width:360px; display:block; margin:1px; padding:2px; text-align:middle;text-decoration:none;cursor:hand; border:1px #494949 solid; background-color:#e8ffd7; box-shadow:0 1px 2px 0 #6f6757;'><a href='../connectg.php'><center><b>Connexion avec Google</b><br><img src='../images/icones/google-plus.svg' width=36px height=36px></a></center></a></div></div><div style='float:left;'>
</div><br><p></p><div class='fb-like' data-href='https://www.marocagreg.com/' data-width='300' data-layout='button_count' data-action='like' data-size='large' data-show-faces='true' data-share='false' style='float: right;margin: 0 0 10px 10px; padding-right:10px; clear:left;'></div><div id='rkom' style='float:left;'></div><br><table><tr><td class='corps'><center><a rel='nofollow' target='_blank' rel='noopener' href='https://www.facebook.com/share.php?u=https://www.marocagreg.com/forum/sujet-2016-36576.html'  title='Facebook'><font size='4' color='#21469e'>Vous aimez cet article ? Partagez-le sur </font> <img src='../images/icones/facebook.png' width='78' height='20' border='0'></a></center><script async src=


InfoIdentification nécessaire
   Identifiant :
   Passe :
   Inscription
Connexion avec Facebook
                   Mot de passe oublié

confidentialite Google +