امتحان الكفاءة المهنية ثانوي شتنبر 2016


BAKKOU Mbarek  (Prof) [68 msg envoyés ]
Publié le :2016-09-11 20:34:30   Lu :1225 fois
Rubrique :Espace enseignants  
  • stars
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5examen d'aptitude professionnelle - lycée - septembre  (Suite...)<br><center>
<strong>Pour lire la suite de cet article,<br> <font size='4' color='#0000ff'>veuillez vous identifier</font><br> Ce message est accessible uniquement aux membres.</strong><BR><br><blockquote id='adblocker'><font size='2'>Veuillez SVP désactiver adblock pour marocagreg</font></blockquote>
<FORM method='POST' name='coduj' action='' >
Pseudo : <input name='pseudo_u' type='text' size='20' maxlength='45'style='background-color: #99ff00;color: #330000;font-size: 12 pt; font-weight: bold'><br>
Passe : <input name='passe_u' type='password' size='20' maxlength='45' style='background-color: #ffff99;color: #330000;font-size: 12 pt; font-weight: bold'><br>
<INPUT  name='Submit' type='BUTTON' value='Envoyer'  ONCLICK='syr(); appel()'>
</form><div id='tsna'></div><br><a href='https://www.marocagreg.com/space_c/form_ins.php'><font size='2'>Inscription</font></a><br><br>

 <div style='width:360px; display:block; margin:1px; padding:2px; text-align:middle;text-decoration:none;cursor:hand; border:1px #494949 solid; background-color:#e9eced; box-shadow:0 1px 2px 0 #6f6757;'><a href='../connexion.php'><center><img src='../images/icones/aviso3xn0br3yu.gif' width='125' height='70' border='0'><br><b>Connexion avec Facebook</b></center></a></div></div><div style='float:left;'>
</div><br><div class='fb-like' data-href='https://www.marocagreg.com' data-width='300' data-layout='button_count' data-action='like' data-size='large' data-show-faces='true' data-share='false' style='float: right;margin: 0 0 10px 10px; padding-right:10px; clear:left;'></div><div align='right'><div id='rkom' style='float:left;'></div><A NAME='rek'></A><br><table><tr><td class='corps'><div class='corps' style='display:inline; float:left;'><div style='width:336px; display:inline; float:left; margin-right:5px;'><script async src=

Vous aimez cet article ?
Partagez-le sur
TAGS:
#امتحان#الكفاءة#المهنية#ثانوي#شتنبر


InfoIdentification nécessaire
   Identifiant :
   Passe :
   Inscription
Connexion avec Facebook
                   Mot de passe oublié


confidentialite Google +